Zásady ochrany súkromia a používanie súborov cookies - Zelmer

Zásady ochrany súkromia a používanie súborov cookies

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV Za spracúvanie údajov je podľa týchto zásad zodpovedná spoločnosť: B&B TRENDS, S.L. NIF: B-86.880.473 Adresa: C/Catalunya, 24 – Pol. I. Ca N´Oller 08130 STA PERPETUA DE MOGODA (Barcelona) E-mail: [email protected] Web: www.bbtrends.es Telefónne číslo: 935606705 Registrovaná v obchodnom registri Barcelona, zväzok 44396, zložka 179, list B-454895 V B&B TRENDS, S.L. uznávame dôležitosť ochrany vašich osobných údajov, zaväzujeme sa spracúvať ich zodpovedne a v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov. Cieľom týchto pravidiel ochrany súkromia je regulácia všetkých aspektov týkajúcich sa spracúvania údajov rôznych používateľov prezerajúcich si webovú stránku alebo poskytujúcich svoje osobné údaje rôznymi spôsobmi, ktoré sa na nej môžu vyskytnúť. Osobné údaje Osobné údaje sú informácie, ktoré vás identifikujú alebo na základe ktorých by vás bolo možné identifikovať. Na stránke, v na to určených textových poliach sa zbierajú osobné údaje, ktoré nám Používateľ poskytne: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, PSČ, mesto atď. Okrem toho sa zbierajú osobné údaje, ktoré nám Používateľ dobrovoľne poskytne cez ktorúkoľvek sociálnu sieť, na ktorej je registrovaný. V takom prípade nastavenia súkromia závisia od konfigurácií, ktoré Používateľ urobil, a rovnako od podmienok samotnej sociálnej siete. Keď Používateľ navštívi webovú stránku, neznamená to, že musí poskytnúť informácie týkajúce sa jeho/jej osobných údajov. Ak sú však takéto údaje poskytnuté, budú spracúvané zákonným spôsobom a vždy budú podliehať princípom a právam zahrnutým v smernici GDPR 2016/679 z 27. apríla 2016 a LOPDGDD 3/2018 z 5. decembra. Účel, trvanie a oprávnenosť spracúvania: Údaje poskytnuté Používateľom spracúvame na nasledujúce účely: Na riešenie žiadosti Používateľa alebo požiadavky zadanej prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke. Zbierame a spracúvame osobné údaje používateľov, aby nám bolo umožnené spracovanie a riadenie ich žiadostí, dopytov, otázok alebo požiadaviek vytvorených prostredníctvom uvedeného formulára. Tieto údaje uchovávame na čas potrebný na vyhovenie požiadavke a na čas stanovený zákonom, v minimálnom trvaní 3 roky. Za základ oprávnenosti spracúvania údajov sa považuje súhlas daný Používateľom označením políčka na prijatie našich zásad ochrany súkromia pred odoslaním požiadavky. Používateľ má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez vplyvu na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase danom pred takýmto odvolaním. Na riešenie registrácie Používateľa na predĺženie záruky prostredníctvom formulára na predĺženie záruky na webovej stránke. Zbierame a spracúvame osobné údaje používateľov, aby nám bolo umožnené spracovanie a riadenie ich žiadostí. Tieto údaje uchovávame na čas potrebný na vyhovenie požiadavke a na čas stanovený zákonom, v minimálnom trvaní 3 roky. Za základ oprávnenosti spracúvania údajov sa považuje súhlas daný Používateľom označením políčka na prijatie našich zásad ochrany súkromia pred odoslaním požiadavky. Používateľ má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez vplyvu na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase danom pred takýmto odvolaním. Na zasielanie obežníkov a newsletterov o produktoch spoločnosti B&B TRENDS, S.L. Ak máme súhlas Používateľa, zbierame a spracúvame jeho/jej osobné údaje na zasielanie informácií o našich produktoch a službách. Tieto údaje uchovávame dovtedy, kým Používateľ neodvolá svoj súhlas na ich spracúvanie, na čas stanovený zákonom a v minimálnom trvaní 3 roky. B&B TRENDS, S.L.

  1. 2

B&B TRENDS, S.L. C/Catalunya, 24 – Pol. I. Ca N´Oller 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) Za základ oprávnenosti spracúvania údajov sa považuje súhlas daný Používateľom označením políčka na prijatie našich zásad ochrany súkromia pred prihlásením sa na odber newslettera v príslušnom formulári na webovej stránke. Používateľ má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez vplyvu na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase danom pred takýmto odvolaním. Na zlepšenie skúsenosti Používateľa pri prezeraní našich stránok. Tieto údaje uchovávame dovtedy, kým Používateľ neodvolá svoj súhlas na ich spracúvanie zmazaním cookies, na čas stanovený zákonom a v minimálnom trvaní 3 roky. Základom oprávňujúcim zlepšovanie prezerania webovej stránky je súhlas daný Používateľom pri prijatí súborov cookies. Používateľ má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez vplyvu na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase danom pred takýmto odvolaním. Na spravovanie našich sociálnych sietí a na zasielanie informácií o našich aktivitách a produktoch používateľom. Tieto údaje uchovávame dovtedy, kým Používateľ neodvolá svoj súhlas na ich spracúvanie, na čas stanovený zákonom a v minimálnom trvaní 3 roky. Základom oprávňujúcim spravovanie našich sociálnych sietí a zasielanie našich aktivít a nových prvkov používateľom je súhlas, ktorý nám na to dali. Používateľ má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez vplyvu na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase danom pred takýmto odvolaním. Odovzdávanie alebo komunikácia osobných údajov: Vaše osobné údaje nebudú komunikované ani odovzdané tretím stranám, ak to nevyplýva zo zákonnej povinnosti, alebo len tým poskytovateľom služieb, ktorí vystupujú v spojení s Prevádzkovateľom ako sprostredkovatelia. Medzinárodný prenos: Na účely procesov používa spoločnosť SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P službu Dropbox, ktorá sa nachádza v USA, čo zahŕňa medzinárodný prenos osobných údajov. Dodržiava však Privacy Shield, dohodu medzi Európskou komisiou a USA, kde je schválený právny rámec ochrany osobných údajov. Aktualizácia údajov Aby sme mohli udržiavať aktuálne osobné údaje, Používateľ nás musí vždy informovať o zmene príslušných údajov. Ak to neurobí, nevyplýva nám žiadna zodpovednosť za pravdivosť údajov. Používateľ sa zaručuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, zodpovedajú skutočnosti, sú aktuálne a presné. Používateľ je v uvedenom povinný oznamovať akékoľvek zmeny. Údaje tretích strán Ak Používateľ poskytuje spoločnosti B&B TRENDS, S.L. na akékoľvek účely údaje tretej strany, potvrdzuje, že získal tieto údaje zákonným spôsobom, vopred informoval dotknuté strany, dostal súhlas dotknutej strany na ich komunikáciu a že poskytnuté informácie sú presné a pravdivé. Povinný charakter požadovaných informácií Na označenie povinných údajov sú vo všetkých našich formulároch použité hviezdičky (*). Ak Používateľ nevyplní tieto políčka alebo neoznačí políčko zásad ochrany súkromia, informácie nebudú odoslané. Použitie hesiel Pre zabezpečenie prístupu do svojho účtu sa POUŽÍVATEĽ musí prihlásiť použitím e-mailovej adresy a hesla vytvoreného v registračnom formulári podľa pravidiel komplexnosti stanovených v danom momente na webe. Používatelia sú zodpovední za náležitú ochranu a dôvernosť všetkých identifikátorov a/alebo hesiel, ktoré si zvolili v registračnom formulári, a zaväzujú sa, že nepostúpia ich používanie tretím stranám ani neumožnia prístup k nim iným osobám. Rovnako je povinnosťou Používateľa okamžite upozorniť Prevádzkovateľa na akékoľvek skutočnosti, ktoré by mohli viesť k zneužitiu identifikátorov a/alebo hesiel, ako sú ich krádež, strata alebo neautorizovaný prístup k nim, tak, aby sa tieto informácie okamžite dostali k B&B TRENDS, S.L.

  1. 3

B&B TRENDS, S.L. C/Catalunya, 24 – Pol. I. Ca N´Oller 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) cancellation. Práva dotknutých osôb: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a právo získať potvrdenie ohľadne ich spracúvania, a tiež kópiu spracúvaných osobných údajov. Máte právo ich aktualizovať a požadovať opravu akýchkoľvek nepresných údajov alebo požadovať odstránenie údajov, keď nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zbierané. Môžete požiadať o obmedzenie v spracúvaní svojich údajov a namietať ich spracúvanie odvolaním svojho súhlasu, a tiež uplatniť svoje právo na ich prenosnosť. Podobne máte právo nepodliehať rozhodovaniu založenému len na automatizovanom spracúvaní svojich osobných údajov. Svoje práva môžete uplatniť kontaktovaním nás C/Catalunya, 24 Pol. I. Ca N´Oller – 08130 STA PERPETUA DE MOGODA (Barcelona). E-mail: [email protected] Ak ste presvedčení, že vaše práva neboli náležite rešpektované, máte právo podať sťažnosť na španielsku agentúru pre ochranu údajov www.aepd.es Spracúvanie údajov neplnoletých osôb Ktokoľvek zadáva osobné údaje prostredníctvom formulárov na tejto stránke a súhlasí s ich spracúvaním, vyhlasuje, že má najmenej 14 rokov. Prístup k stránke a jej používanie sú zakázané pre osoby mladšie ako 14 rokov. Ak Prevádzkovateľ osobných údajov kedykoľvek zistí, že údaje poskytla osoba mladšia ako 14 rokov, uvedené údaje budú zrušené. Okrem toho sa môžu rodičia a vychovávatelia kedykoľvek písomne obrátiť na spoločnosť B&B TRENDS, S.L. a požiadať o zablokovanie akéhokoľvek prístupu k účtu vytvorenému neplnoletou osobou, za ktorú zodpovedajú a ktorá pri registrovaní použila falošnú identitu. Sociálne siete Cieľom sociálnych nástrojov, ako sú Facebook, Twitter, Instagram a pod., alebo iných sociálnych sietí je umožniť viditeľnosť a šírenie aktivít, ktoré sa konajú vo vašej organizácii. Tieto sociálne nástroje uchovávajú osobné údaje na serveroch príslušných služieb a riadia sa svojimi vlastnými zásadami ochrany súkromia. Odporúčame skontrolovať a prečítať si podmienky použitia a ochrany súkromia sociálnych sietí v čase registrácie berúc do úvahy rôzne možnosti konfigurácie v oblasti súkromia profilu používateľa danej sociálnej siete. Prevádzkovateľ si okrem toho vyhradzuje právo zmazať zo svojich sociálnych sietí akékoľvek informácie publikované tretími stranami, ktoré porušujú predpisy, nabádajú k ich porušovaniu alebo obsahujú posolstvo, ktoré narúša ľudskú dôstojnosť alebo dôstojnosť inštitúcie. Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo zablokovať alebo nahlásiť profil autora takého obsahu. Cookies: Cookies je malý súbor, ktorý sa sťahuje a ukladá v počítači Používateľa, keď prichádza na webovú stránku. Okrem iných vecí cookies umožňujú ukladať a použiť informácie o prezeraní stránok Používateľom alebo jeho počítačom a v závislosti od informácií, ktoré obsahujú, a od spôsobu, akým používate svoj počítač, môžu byť použité na rozpoznanie Používateľa. Používateľ má možnosť vyhnúť sa generovaniu cookies zvolením príslušnej možnosti vo svojom prehliadači. Viac informácií nájdete v našich Zásadách cookies.

 

COOKIES: Zásady používania cookies

INFORMÁCIE O COOKIES Vzhľadom na účinnosť už spomenutej úpravy Information Society Services Law (LSSICE) ustanovenej Kráľovským dekrétom 13/2012 je pred tým, ako si Používateľ začne prezerať akúkoľvek stránku, ktorá využíva analytické cookies, povinný získať jeho/jej výslovný súhlas. ČO SÚ COOKIES Cookies a iné podobné technológie ako lokálne zdieľané objekty, flash cookies alebo pixels sú nástroje používané webovými servermi na ukladanie a použitie informácií o návštevníkoch webovej stránky a tiež na zabezpečenie správneho fungovania webových stránok. Používame vlastné cookies (prvej strany) a cookies tretej strany na zlepšenie našich služieb, prispôsobenie našej webovej stránky, na uľahčenie prezerania stránky pre používateľov, ponúknutie lepšej skúsenosti pri používaní webovej stránky, identifikáciu problémov a tým aj vylepšenie stránky, vykonanie meraní a použitie štatistík, a zobrazenie reklám súvisiacich s vašimi preferenciami prostredníctvom analýzy použitia webovej stránky. Súhlas Informujeme vás, že na vašom zariadení môžeme použiť cookies za predpokladu, že ste na to dali svoj súhlas, okrem prípadov, keď sú cookies nevyhnutné na prehliadanie našej stránky. Po udelení vášho súhlasu budeme môcť používať cookies, ktoré nám umožnia zhromažďovať viac informácií o vašich preferenciách a prispôsobovať našu webovú stránku vašim individuálnym záujmom. Podľa trvania môžu byť cookies: Dočasné cookies Tieto cookies sú navrhnuté tak, aby zbierali a ukladali dáta, keď Používateľ vstúpi na webovú stránku. Tieto cookies sa v počítači Používateľa neukladajú, keď sa daná relácia skončí alebo keď Používateľ zavrie prehliadač. Trvalé cookies Pomocou týchto cookies ostanú údaje uložené v počítači Používateľa a možno ich znovu použiť, a spracovať, keď Používateľ odíde zo stránky a opätovne sa k nej pripojí. Tieto cookies môže Používateľ kedykoľvek zmazať. Podľa organizácie, ktorá ich spravuje: Vlastné cookies alebo cookies prvej strany Tieto cookies sú zasielané do zariadenia Používateľa z počítača alebo domény spravovanej vlastníkom webovej stránky, ktorá poskytuje službu požadovanú Používateľom. Cookies tretej strany: Tieto cookies sú zasielané do zariadenia Používateľa z počítača alebo domény, ktorá nie je spravovaná vlastníkom webovej stránky, ktorá poskytuje službu požadovanú Používateľom, ale je spravovaná inou organizáciou, ktorá spracúva údaje získané prostredníctvom cookies. Okrem toho, ak sú cookies inštalované z počítača alebo domény spravovanej vlastníkom danej webovej stránky, ale ním zbierané informácie sú spravované treťou stranou, sú aj takéto cookies považované za cookies tretej strany. Podľa účelu: Technické cookies Tieto cookies umožňujú Požívateľovi prezerať webovú stránku, platformu alebo aplikáciu a používajú rôzne možnosti alebo služby, ktoré na nich existujú, ako je monitorovanie návštevnosti a komunikácia dát, identifikácia relácie, prístup k oblastiam s obmedzeným prístupom, zapamätanie si prvkov zložiek objednávky, vykonanie procesu nákupu objednávky, realizácia žiadosti o registráciu alebo účasť na podujatí, použitie bezpečnostných prvkov počas prezerania, ukladanie obsahu na šírenie videí a zvukových nahrávok alebo zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach. Geolokačné cookies Tie sa používajú na zistenie vašej polohy Používateľa, keď požadujete nejakú službu. Tieto cookies sú anonymné a používajú sa napríklad na to, aby vám mohli byť ponúknuté relevantné informácie podľa toho, v ktorej krajine sa nachádzate. Cookies na prispôsobenie Tie umožňujú Používateľovi prístup k službám s istými preddefinovanými všeobecnými vlastnosťami podľa súboru viacerých kritérií na zariadení Používateľa. Sú to napr. jazyk, typ prehliadača použitého na prístup k službe, regionálna konfigurácia, z ktorej sa pristupuje k službe, atď. B&B TRENDS, S.L. P.2 B&B TRENDS, S.L. C/Catalunya, 24 – Pol. I. Ca N´Oller 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) Analytické cookies Tie umožňujú, aby subjekt, ktorý je za ne zodpovedný, mohol zaznamenávať a analyzovať správanie používateľov webovej stránky, na ktorú sú pripojení. Informácie zbierané týmto typom cookies sa používajú na meranie aktivity na webovej stránke, platforme alebo aplikácii a na vytvorenie profilov prehliadania pre Používateľa danej stránky, platformy alebo aplikácie, aby mohli byť vykonané vylepšenia podľa analýzy používania dát Používateľom. Reklamné cookies Tieto cookies nám umožňujú čo najefektívnejšie spravovať ponuku reklamných priestorov na webovej stránke, prispôsobovať obsah reklám obsahu požadovaných služieb alebo využitia našej stránky. Behaviorálne reklamné cookies Tie nám umožňujú čo najefektívnejšie spravovať reklamné priestory na stránke. Tieto cookies ukladajú informácie o vašom používateľskom správaní získané cez sústavné pozorovanie vášho obvyklého prehliadania. Umožňujú nám vyvinúť špecifický profil a zobrazovať reklamy prispôsobené tomuto profilu. COOKIES POUŽÍVANÉ NA TEJTO STRÁNKE PHPSESSID: nutne potrebné technické cookie, ktoré obsahuje identifikátor relácie. Zmaže sa pri zatvorení prehliadača. _icl_current_language: používa sa na zapamätanie voľby jazyka na viacjazyčných stránkach. Funkcia výberu jazyka Exspiračný koniec relácie. viewed_cookie_policy: používa sa na vizualizáciu a spravovanie pravidiel cookies. Exspiruje o 1 deň. _ga Google analytics umožňuje monitorovanie funkcie pre jednotlivé návštevy. Tento cookies sa nainštaluje, keď Používateľ po prvýkrát vstúpi na stránku prostredníctvom prehliadača. Keď tento Používateľ opätovne vstúpi na stránku z toho istého prehliadača, cookies ho bude považovať za toho istého Používateľa. Za nového používateľa bude považovaný, až keď zmení prehliadač. Exspiruje po 2 rokoch od posledného použitia. _gat: tento cookies sa týka Google Analytics Universal. Používa sa na obmedzenie rýchlosti požiadaviek – obmedzenie zberu údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou. Exspiruje po 10 minútach. _gid: je generovaný automaticky a transparentne pre web podľa istých kódov meraní alebo tretích strán. Exspiruje po 1 dni. DEAKTIVÁCIA COOKIES Ako Používateľ môžete kedykoľvek povoliť, blokovať alebo zmazať cookies nainštalované na svojom zariadení zmenou nastavení svojho prehliadača: Ak deaktivujete cookies, nezabráni vám to v prezeraní stránok, ale použitie niektorých služieb môže byť obmedzené. Vaša skúsenosť s prezeraním stránok môže byť následne menej uspokojujúca. Ako Používateľ môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas týkajúci sa zásad používania cookies a môžete zmazať cookies ukladané vo vašom zariadení prispôsobením nastavení internetového prehliadača, ako bolo opísané vyššie. ODVOLANIE SÚHLASU NA INŠTALÁCIU COOKIES A ODSTRÁNENIE COOKIES Z PREHLIADAČA Chrome 1. Zvoľte ikonu Nástroje 2. Kliknite na Nastavenie. 3. Kliknite na Pokročilé. 4. V sekcii Súkromie a bezpečnosť kliknite na Nastavenie obsahu. Odstránenie cookies: Kliknite na Všetky cookies a dáta stránky… Nepovoliť ukladanie cookies. 5. Kliknite na Odstrániť dáta prehliadania (vyprázdniť Cache). 6. Zatvorte a znovu otvorte prehliadač. Pre viac informácií o Chrome kliknite sem: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es Internet Explorer. Verzia 11.1. Zvoľte Nástroje/Možnosti internetu. B&B TRENDS, S.L. P.3 B&B TRENDS, S.L. C/Catalunya, 24 – Pol. I. Ca N´Oller 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) 2. Kliknite na súbor Všeobecné. 3. V sekcii História prehliadania kliknite na Zmazať históriu prehliadania pri odchode. 4. Zvoľte Odstrániť súbory. 5. Zvoľte Odstrániť cookies. 6. Kliknite na Odstrániť. 7. Kliknite na OK. 8. Zatvorte a znovu otvorte prehliadač. Viac informácií o Internet Explorer získate tu: http://windows.microsoft.com/es-419/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 Firefox Verzia 18.1. Zvoľte Firefox | História | Zmazať nedávnu históriu. 2. Pri položke Podrobnosti kliknite na šípku dole. 3. Označte nasledujúce políčka: Cookies, Cache, Active Logins 4. Použite Časový rámec na vymazanie v rozvíjacom menu. Zvoľte Všetko. 5. Kliknite na Zmazať teraz. 6. Zatvorte a znovu otvorte prehliadač. Vo Firefoxe môžete prijať alebo odmietnuť cookies aj jednotlivo v Preferenciách, v sekcii História dostupnej v Nástrojoch > Možnosti > Súkromie a bezpečnosť. Pre viac informácií o Mozilla Firefox kliknite sem: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies Safari Verzia 5.1 1. Zvoľte ikonu Safari | Upraviť | Obnoviť Safari. 2. Označte nasledujúce políčka: Zmazať históriu, Odstrániť všetky detaily webových stránok. 3. Kliknite na Obnoviť. 4. Zatvorte a znovu otvorte prehliadač. Pre viac informácií o Safari kliknite sem: http://support.apple.com/kb/PH5042 Opera Možnosti – Pokročilé – Cookies. Možnosti cookies rozhodujú o spôsobe, akým ich Opera používa, a o tom, či budú prijímané, alebo odmietnuté. Pre viac informácií o prehliadači Opera kliknite sem: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html Ostatné prehliadače Naštudujte si dokumentáciu k nainštalovanému prehliadaču.